REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Artkam Kamila Bajor, Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów, NIP: 949-179-48-81

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez klientów, będących konsumentami, za pośrednictwem strony internetowej www.artskam.pl lub za pomocą poczty elektronicznej.
Właścicielem strony internetowej jest:
„Artkam” Kamila Bajor, Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów, posiadająca NIP 9491794881, REGON 003374623;

§ 1.

Definicje, użyte w regulaminie pojęcia oznaczają;

 

Sprzedający – Artkam Kamila Bajor, Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów, NIP 9491794881, REGON 003374623, nr.tel. 665-510-885, e-mail: infoartkam@gmail.com
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia drogą elektroniczną;
Konsument – zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.Nr16, poz.93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach usług Firmy Artkam Kamila Bajor;
Adres internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.artskam.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;
Towar – produkty oferowane przez Firmę Artkam Kamila Bajor;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą Artkam Kamila Bajor a klientem, zawierana w trakcie składania zamówień drogą elektroniczną;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz.1204 ze zm.);
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów;

§ 2.

Postanowienia ogólne;

 

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.artskam.pl, formularza kontaktowego zawierane są umowy sprzedaży, na podstawie których Sprzedający sprzedaje Kupującemu produkty będące w ofercie Sprzedającego.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedającego, jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem.
3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie do zawierania i realizacji umów, w których Kupujący jest Konsumentem.
4. Treści prezentowane na stronie internetowej www.artskam.pl zarówno na stronie głównej jak i wszystkich podstronach, w szczególności opis i ewentualnie podane ceny produktów nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Kupującym – klientem Firmy Artkam Kamila Bajor, może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
6. Sprzedający umożliwia sprzedaż Produktów znakowanych, tj. z umieszczonym materiałem graficznym dostarczonym przez Kupującego, produktów wykonanych na indywidualne zamówienie Kupującego.
7. Sprzedający umożliwia także sprzedaż produktów dostępnych na stałe w ofercie sklepu.
8. Sprzedający oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej www.artskam.pl są nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
9. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/–5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji i wówczas ma on charakter nadrzędny.
10. Zakupiony Towar podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach wskazanych w przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.
11. Sprzedający realizuje dostawy Towaru na terytorium Unii Europejskiej.

§ 3.

Cena i opis produktów. Koszty dostawy;

 

1. Sprzedający podaje zarówno ceny brutto (zawierające podatek VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ceny netto oferowanych Produktów. Podane ceny nie zawierają kosztów transportu.
2. Wszystkie ceny są podane w polskich złotych.
3. Kupujący ponosi koszt dostawy Towaru, który jest ustalany przy każdym Zamówieniu indywidualnie. Dokładne określenie kosztów dostawy zostanie wskazane w formularzu Zamówienia, o którym mowa poniżej.

§ 4.

Złożenie Zamówienia. Warunki płatności;

 

1. Po zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji wstępnych warunków sprzedaży, Kupujący przesyła Sprzedającemu znaki graficzne i inne wytyczne, które posłużyć mają do wykonania projektu graficznego. Preferowane są pliki w postaci cyfrowej grafiki wektorowej, w formacie CDR, EPS lub PDF.
2. Sprzedający w ramach współpracy wykona dla Kupującego projekt graficzny produktu na podstawie którego później zostanie zrealizowana usługa. Kupujący jest świadom tego, iż w przypadku rezygnacji złożenia zamówienia w Firmie Artkam Kamila Bajor, ponosi wszelkie koszty opracowania wzoru graficznego towaru w kwocie 200 zł netto.
3. Sprzedający umożliwia także po wcześniejszych ustaleniach z Kupującym odsprzedaż wcześniej przygotowanego projektu graficznego towaru i dostarczenie go Kupującemu w odpowiednich plikach, po wcześniejszej zapłacie za wykonaną usługę opracowania wzoru graficznego produktu.
4. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia przez Kupującego w Firmie Artkam Kamila Bajor, jest akceptacja projektu graficznego, wizualizacji przesłanej wcześniej przez Sprzedającego do Kupujacego za pośrednictwem poczty email.
5. Akceptacja projektu graficznego/wizualizacji oznacza, iż Kupujący nie ma żadnych zastrzeżeń do przesłanego projektu graficznego, wizualizacji produktu, wktorym mogą pojawic się literówki i godzi się na wykonanie towaru na indywidualne zamówienie zgodnie z zaakceptowanym wzorem. W takim wypadku jakiekoliwek błedy w tym literówki, zmiany w logotypach czy w kolorach nie będą przyjmowane do reklamacji i Sprzedajacy nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów wynikajacych z akceptacji błędnego projektu graficznego.
6. Po poinformowaniu przez Kupującego o zamiarze zakupu określonych Produktów oraz po przesłaniu na pocztę email: infoartkam@gmail.com wiadomości zwrotnej z akcetpacją wczęśniej przesłanej wiualizacji produktu, Sprzedający przesyła Kupującemu formularz Zamówienia zawierający szczegółowe zestawienie zamawianych Produktów wraz z ich cenami, podatkiem VAT oraz ewentualnymi innymi kosztami wynikajacymi w procesie realizacji zamówienia, koszt transportu, a także łączną kwotę do zapłaty oraz informację o sposobie i terminie zapłaty. Wraz z formularzem do Kupującego przesyłany jest również niniejszy Regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem.
7. Sprzedający oferuje takze możliwość wykonania produktu na indywidualne zamówienie bazując na podstawie projektu graficznego odpowiednio przygotowanego przez Zamawiającego, jednak zastrzega sobie możliwość nie wnoszenia jakichkolwiek poprawek graficznych w przesłanym pliku i nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (literówki, zmianyw logotypach czy w kolorystyce) oraz efekt końcowy wykonanego produktu.
8. Komunikacja pomiędzy Kupującym i Sprzedającym, o której mowa w ust. 1 i 2 odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, adres poczty email: infoartkam@gmail.com.
9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z Zamówienia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego przesłania do Sprzedającego, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Zamówieniu. Za moment zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
10. Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia i wpłatę kwoty wynikającej z Zamówienia oraz informuje Kupującego o przystąpieniu do realizacji Zamówienia.
11. W przypadku braku zapłaty w terminie wskazanym w ust. 9, Sprzedający może odmówić realizacji Zamówienia, chociażby Kupujący dokonał zapłaty w terminie późniejszym. W takim przypadku wpłacona kwota zostanie zwrócona Kupującemu.
12. W drodze indywidualnego porozumienia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym płatność części lub całości kwoty z tytułu realizacji danego Zamówienia może nastąpić po odbiorze Towaru przez Kupującego, w uzgodnionym przez strony terminie wskazanym w Zamówieniu (odroczony termin płatności). W przypadku opóźnienia płatności we wskazanym terminie, Sprzedającemu przysługują od Kupującego odsetki w wysokości odsetek maksymalnych określonych przez przepisy prawa, a także prawo wstrzymania się z realizacją innych Zamówień na rzecz Kupującego.
13. Zapłata za Towar może również na życzenie Kupującego nastąpić przy odbiorze Towaru od kuriera (przesyłka za pobraniem). W takim przypadku Sprzedający doliczy do kosztów transportu opłatę za usługę pobrania i ewentualnego ubezpieczenia wg. cennika firmy kurierskiej, która zostanie wskazana w Zamówieniu.

§ 5.

Realizacja Zamówienia i wysyłka Towaru;

 

1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania kwoty wskazanej na Zamówieniu na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku płatności za pobraniem lub ustalenia odroczonego terminu płatności – w dniu potwierdzeniu otrzymania Zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku Towaru znakowanego realizacja Zamówienia rozpoczyna się od dnia akceptacji przez Kupującego końcowej wizualizacji nadruku.
2. Dostarczenie Towaru do Kupującego następuje:
a) w przypadku zamówienia Towaru ze znakowaniem – w terminie od 8 do 23 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia;
b) w przypadku zamówienia Towaru bez znakowania – w terminie od 4 do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia;
3. W indywidualnie uzgodnionym przypadku możliwa jest realizacja Zamówienia w trybie ekspresowym. W takim przypadku Sprzedający może naliczyć dodatkową opłatę, która wskazana zostanie w Zamówieniu.
4. W przypadku, gdy Kupujący (za zgodą Sprzedającego) zmodyfikuje złożone Zamówienie, termin realizacji zmienionego Zamówienia biegnie od początku.
5. Modyfikacja Zamówienia polegająca na zmianie wcześniej zaakceptowanego projektu graficznego, wizualizacji zamówionego Towaru jest możliwa do momentu podjęcia przez Sprzedającego działań związanych z produkcją Towaru.
6. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Zamówieniu. Firma Artkam poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo podanym adresie, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub mógłby ją opóźnić.
7. Jakiekolwiek rabaty lub kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji Zamówienia nie będą uwzględniane, chyba że zostaną ustalone w odrębnej umowie. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego z tytułu zwłoki na zasadach ogólnych.
8. Towar jest dostarczany do Kupującego za pomocą firm kurierskich.
9. Przed odbiorem Towaru od firmy kurierskiej należy sprawdzić czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zbadać stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki należy przed jej przyjęciem wspólnie z kurierem sporządzić protokół ustalenia stanu przesyłki. Jeżeli szkodę stwierdzono po odbiorze przesyłki wspólny protokół należy sporządzić w terminie 7 dni od dnia jej odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien również poinformować o tym niezwłocznie Sprzedającego.

§ 6.

Prawo do znaku graficznego;

 

1. W przypadku wyrażenia woli znakowania Produktów Kupujący oświadcza, że dysponuje uprawnieniem do wykorzystania danego znaku graficznego (logo, znaku towarowego, itp.) przekazanego Sprzedającemu na potrzeby realizacji Zamówienia. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego wykorzystania takiego znaku.
2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć Produktów oznakowanych materiałami graficznymi dostarczonymi przez Kupującego na stronie internetowej www.artskam.pl

§ 7.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy;

 

1. Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru nieznakowanego w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru bez podawania przyczyn.
2. W przypadku dostawy Towaru do Kupującego partiami, termin do odstąpienia rozpoczyna się od dnia odebrania ostatniej partii Towaru.
3. Kupujący nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy za wyjątkiem kosztów odesłania zakupionego Towaru do Sprzedającego.
4. Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje wysyłając oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostarczonym Kupującemu wraz z Zamówieniem. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres infoartkam@gmail.com, listem poleconym na adres Biura Obsługi Klienta: Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów poprzez wypełnienie formularza znajdującego na stronie: http://www.artskam.pl
5. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu potwierdza niezwłocznie Kupującemu jego otrzymanie.
6. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia Kupujący ma obowiązek zwrócić na własny koszt zakupiony Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy odesłać na adres Biura Obsługi Klienta: ul.Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów.
7. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez Kupującego płatności z tytułu umowy, od której odstąpiono. Sprzedający może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu zakupionego Towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania Towaru do Sprzedającego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób dostarczenia do niego Towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów z tytułu takiej dostawy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. W odniesieniu do Towaru znakowanego na życzenie Kupującego prawo do odstąpienia od umowy Kupującemu nie przysługuje, z uwagi na fakt, iż jest to świadczenie wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

§ 8.

Rękojmia za wady Towaru;

 

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi wskazane w Kodeksie cywilnym.
3. Po stwierdzeniu wady Towaru Kupujący składa Sprzedającemu reklamację, w której wskazuje wadę oraz żądanie reklamacyjne. Kupujący może złożyć reklamację według swojego wyboru poprzez przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres infoartkam@gmail.com lub listem poleconym na adres Biura Obsługi Klienta: Krasice, ul. Warszawska 79, 42-244 Mstów.
4. Sprzedający po odebraniu reklamacji uzgodni z Kupującym termin odbioru ostaniego wadliwego Towaru oraz zamówi usługę przewozu na swój koszt.
5. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego.
6. W odpowiedzi na reklamację Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Kupującego zawartego w reklamacji zgodnie z przepisami o rękojmi.
7. W przypadku wymiany Towaru na wolny od wad koszty dostarczenia go do Kupującego pokrywa Sprzedający.
8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie zastosowanie znajdują przepisy o rękojmi za wady zawarte w Kodeksie cywilnym.

§ 9.

Postanowienia końcowe;

 

1. Czynności składające się na zawarcie umowy ze Sprzedającym oraz pozostałe czynności związane z zawartą umową dokonuje się w języku polskim.
2. Tytuły paragrafów użyte w niniejszym Regulaminie zostały zawarte jedynie dla wygody i odniesienia i nie będą miały znaczenia dla interpretacji niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub niewykonalne pozostaje to bez wypływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostają w mocy.
4. Sprzedający oraz Kupujący mogą w drodze odrębnej umowy poddać spór dotyczący rozpatrywanej reklamacji lub dochodzenia roszczeń pod rozstrzygnięcie wybranego sądu polubownego, w szczególności polubownego sądu konsumenckiego. Do postępowania przed takim sądem zastosowanie znajdzie regulamin wybranego sądu polubownego.
5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.artskam.pl lub za pomocą poczty email podlegają prawu polskiemu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 styczeń 2023 r.